facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

доц. д-р Полина Михова

доц. д-р Полина МиховаДепартамент: Здравеопазване и социална работа

Телефон: 02/8110-280; +359889706227

E-mail: pmihova@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 12:30-14:30 офис 213, емайл:pmihova@nbu.bg II Корпус,Вторник 12:30-13:30 офис 213, емайл:pmihova@nbu.bg II Корпус,Четвъртък 11:15-12:15 офис 213, емайл:pmihova@nbu.bg II КорпусПрофесионална автобиография:

Образование

o Доктор на НБУ
o Магистър по Компютърни технологии в биомедицината;
o CISCO Academy
o Асистент по код 02.21.10 Приложение принципите на кибернетиката в различни области на науката – медицина, биомедицина
o School of conservation biology – Croatia - 2005г.
o Училище по Телемедицина, Донецк, Украйна със сертификат - 2007г.
o Училище по Телемедицина, Лвьов, Украйна със сертификат - 2007г.
o ECDL сертификат № BG 000463 / 8 май 2013 г. Syllabus Version 5.0 : Module Word Processing, Module Spreadsheets, Module Presentation
o ECDL skill card № BG 001231
o CCNA Exploration: Network Fundamentals – сертификат за завършен курс
o CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts – сертификат за завършен курс
o CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless – сертификат за завършен курс
o CCNA Exploration: Accessing the WAN – сертификат за завършен курс
o Health Information Networking – сертификат за завършен курс


Административна длъжност

o Директор на Програмен съвет към Департамент Здравеопазване и социална работа
o Доцент по Обществено здрави

Членства
? 2021г. – Член на Балканско медицинско сдружение
? 2021г. – Член на Български център на жените в технологиите
? 2021г. - International Association of CyberPsychology, Training, and Rehabilitation (iACToR)
? 2021г. – Член на АISfTeH
? 2021г. – Член на НПО „ВИВА ПУЛС"
? 2021г. - Член на Editorial Council на Russian edition - per-reviwed open-access "Journal of Telemedicine and eHealth" http://jtelemed.ru/Сфери на интерес
1.Принципи и развитие на Телемедицина
2.Компютърни бази данни в медицината и здравеопазването
3.Медицинска терминология – речници, интерактивни версии на учебни пособия и помагала, разработка на мини-терминологични речници
4.Проучване на стандарти в медицинската информатика
5. Стратегии за моделиране в медицината
6. Електронно здравеопазванеПубликации:

1. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор": „Телемедицински функции на Медицинска Информационна Система“
2. Хабилитационен труд – монография: „Приложни софтуерни решения в здравеопазването“, Асеневци, София, 2020, ISBN 978-619-7586-11-4

Публикации в реферирани издания

1. Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, One Telemedical Solution in Bulgaria, Lecture Notes in Computer Science, Artificial Intelligence in Medicine, Springer Berlin / Heidelberg, ISSN 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online), Volume 5651/2009, p. 196-200 (SCOPUS) – 20 точки
2. Vinarova J., .P. Mihova, I. Penjurov, Web application of health data base for Vitamins-Antioxidants, сп.”Acta Mediaca Bulgarica” , ISSN 0324- 1750, бр. 4, 2010 (SCOPUS) – 20 точки
3. Vinarova J., P.Mihova, Cultural genesis of specialized medical terminology of BMU`s BG section in 1966-1987 period, Archives of Balkan Medical Union, Celsius Pub. House., ISSN: 1584-9244, VOL. 51, June 2016, http://www.balkanmedicalunion.com/en/article/cultural-genesis-of-medical-terminology-in-the-bulgarian-section-of-bmu-during-the-1964-1987-period (SCOPUS)
4. Petrov G., P.Mihova, F.Andonov, Conceptual Framework for Anthropomorphic Simulation of Human Face for Interactive Therapeutic Telepresence Applications, International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES), ISSN (Online) 2319-183X, (Print) 2319-1821, Volume 6, Issue 3 (March 2017), www.irjes.com, PP.26-30, IRJES @ Vol.6, Issue 3 Indexed in ResearcherID (THOMSON REUTERS)
5. Михова П., Параметри за оценка на онлайн обучителни платформи, Нов български университет – София, Годишник ”Телекомуникации” 2018, том 5 New Bulgarian University – Sofia, Bulgaria, Yearbook Telecommunications 2018, vol.5 ISSN 2534-854X (online), https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii/godishnik-2018-g-tom-5
6. Stankova M., Mihova P. (2019) Attitudes to Telemedicine, and Willingness to Use in Young People. In: Czarnowski I., Howlett R., Jain L. (eds) Intelligent Decision Technologies 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 143. Springer, Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-13-8303-8_30 (SCOPUS)
7. Stankova M., P. Mihova, F. Andonov, T. Datchev, Health Information and CAM Online Search, Stankova M., P. Mihova, F. Andonov, T. Datchev, Health Information and CAM Online Search, Procedia Computer Science 176C (2020) pp. 2794-2801(SCOPUS)

Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове
1. Винарова Ж., П. Михова Мениджърът online и лечението като вид управление е управление на несигурността, сп.Здравна икономика и мениджмънт, (2 (44)).2012, pp. 28-35. ISSN 1311-9729
2. Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, Specialized Information Systems in medicine – authors exploitation results, Archives of Balkan Medical Union, Celsius Pub. House., ISSN: 1584-9244, 2012
3. Mihova P., I.Penjurov, Information technologies and development disorders, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 10, №1, 2012
4. Mihova P., I.Penjurov, J.Vinarova, Biomedical informatics, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 10, №1, 2012
5. Михова П., М. Станкова, И. Пенджуров, Приложни аспекти на информационни и комуникационни технологии в областта на психологията и рехабилитацията, Научна конференция с международно участие “Психологията – традиции и перспективи”, Организирана от Катедра Психология при ЮЗУ „Неофит Рилски” в партньорство с Аристотелов университет, Солун 9–10.11. 2013 г.Благоевград, Университетски център „Бачиново”, Vol 1., 2013, ISSN 1314-9792, 159-166
6. Pendzurov I., P.Mihova, J.Vimarova, “Medical Decision Support System for COPD and Asthma Screening”, International Journal on Biomedicine and Healthcare, ISSN 1805-8698, Volume 1, 2013
7. Pendzurov I., P.Mihova, G.Bocheva, “Conceptual model for digital scheduling system for Medical Military Academy“, Bulgaria, , "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 11, №1, 2013
8. Vinarova J., Mihova P, The doctor online – requirements for specific competencies and skills, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 11, №1, 2013
9. Mihova P., J.Vinarova, I.Pendzhurov, S.Ranchev, Working hypothesis modeling for development of Computer Ensured Commmunication in selected medical measurements, "Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics", ISSN 1811-1688 (Online), ISSN 1728-936X (Print), Том 11, №2, 2013
10. Mihova P., I. Pendzhurov, J. Vinarova, Telemedical solutions in the field of biomechanics, Series on Biomechanics, Vol.28, No.1-2, 2013, ISSN 1313-2458 International Quarterly Peer-Reviewed Journal Edited by the Bulgarian Academy of Sciences and the Bulgarian Society of Biomechanics - http://www.imbm.bas.bg/biomechanics/index.php/journal-archive-2013
11. Винарова Ж., П. Михова, С. Жекова ЦИФРОВИЗАЦИЯ IN VIVO, сп. „Bulgarian Journal for Public Health“, ISNN 1313BGOX, том5, кн.4, 2013, http://ncphp.government.bg/files/spisanie/BG_JOURNAL_Of_PH_4_2013.pdf
12. Станчева А., П.Михова, Изследвания и анализ на СЗО документация за санитарните норми на ЕМ замърсяване и оценки за здравния риск при експозиция на радиочестотни полета с ниски нива, сп.Военна медицина, том 3-4, 2014, ISSN 1313-2746, стр.41-45
13. Pendzhurov I., P. Mihova, A.Dashovski, Computerized model for aphasia assessment, based on Kertezs test, International Journal "Information Models and Analyses" Volume 3, Number 3, 2014, ISSN 1314-6416 (printed) ISSN 1314-6432 (Online)
14. Михова П., Г.Петров, Ф.Андонов, Приложение на софтурени библиотеки с отворен код за обработка на специализирани медицински изображения, сп. „Bulgarian Journal for Public Health“, ISNN 1313BGOX, том5, кн.4, 2014, http://ncphp.government.bg/files/spisanie/BG_JOURNAL_Of_PH_1_2015.pdf
15. Mihova P., Visual literacy and visual literature – assisting solution for children with communication and behavioural disorders, Knowledge International Journal Scientific Papers Vol. 16.2, 2017, ISSN 1857-923X, p.741-748
16. Petrov G., P. Mihova, Overview and comparative analysis of three online educational platforms for higher education, Knowledge, International Journal Scientific Papers Vol. 20.1, 2018, ISSN 1857-923X, p.375-383
17. Mihova P., G. Petrov, Kr. Hadjiev, The educational strategy for development of onlie master`s degree program of еHealth, Knowledge International Journal Scientific Papers International Journal Scientific Papers Vol. 20,2018, ISSN 1857-923X, p.243-251
18. Stankova M., P.Mihova, Circumstances Related to the Reporting of Bad News in the Medical Profession. European Journal of Medicine and Natural Sciences, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 55-60, july 2018. ISSN 2601-6400. doi: http://dx.doi.org/10.26417/ejmn.v2i1.p55-60.

Участия в колективна монография

1. Михова П., "Проучване и анализ на нуждата и употребата на мобилни приложения в логопедичната практика", Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите, Монография, редактори: Ю. Дончева и кол., ISBN 978-619-7242-31-7, Примакс, Русе, 2017
2. Mihova P., Telemedicine experience – barriers and challenges in Bulgaria, NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security, Vol.49, 2017, Editor: Carla Sydney Stone, ISBN978-1-61499-811-2 (print) | 978-1-61499-812-9 (online) (https://www.iospress.nl/book/benchmarking-telemedicine-improving-health-security-in-the-balkans/)