facebook

ДепартаментЗдравеопазване и социална работа

доц. д-р Мария Драгомирова

доц. д-р Мария ДрагомироваДепартамент: Здравеопазване и социална работа

Телефон: -

E-mail: mstoyanova@mail.nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:2001 г. -Медицински университет – гр. София-ОКС бакалавър-управление на здравните грижи и преповавател в медицински колеж
2003 г.-Медицински Университет -гр. София – ОКС магистър-здравен мениджмънт
2009 г. -Медицински Университет –гр. София –ОКС магистър по управление на здравните грижи
2017 г.-Медицински Университет- гр. София – ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професианално направление 7.4. Обществено Здраве
2023 г.-Нов български унивеситет гр. София - Доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи


Публикации:

Книги:
1. Стоянова, Мария Драгомирова, Пандемията от КОВИД-19 и психоемоционалното състояние на медицинските сестри, София : Интел ентранс, 2022, ISBN - 978-619-7554-96-0, COBISS.BG-ID - 54117128

Статии:

1.Драгомирова, М.-,(2005г.)-Проучване менджмънта на здравните грижи на специалистите по здравни грижи, Здравни грижи, (1)- 30-33,ISSN 1312-2592
2. Драгомирова, М., (2005г.)-Профилактика на Хепатит В-35-38 Здравни грижи (2) , ISSN 1312-2592
3.Драгомирова, М., Гълъбова Д., (2006г.)- Проект за разкриване на кабинет за профилактика и ранна диагностика на рака на гърдата при служителки на Министерство на вътрешните работи- Здравни грижи, (4), 44-48, ISSN 1312-2592
4.Драгомирова,М.,.Железарова,Ст., (2007г.)-Проучване мнението на специалистите по здравни грижи относно автономността при вземане на решения- Здравни грижи,(4), 19-19, ISSN 1312-2592
5. Драгомирова,M. Арабова, Л., (11-12 декември 2009г.) -Конфликтни ситуации в сестринската практика. Видове, честота и начини за справяне с тях. В: Сборник резюмета от регионална научна конференция по здравни грижи-Иновации и качество на здравните грижи-71с.
6.Ганчева, П. Драгомирова, М., (2010г.)-Изследване на организационното поведение и организационната култура на персонала от клинична лаборатория на Медицински институт – МВР- Здравни грижи, (1), 36-41, ISSN 1312-2592
7.Драгомирова, М. Арабова, Л., (2010г.) Изследване на конфликтните ситуации в сестринската практика в Медицински институт – МВР- Здравни грижи, (2), 13-17, ISSN 1312-2592
8.Михайлова, С., Драгомирова, М.- (2011г.)-Организационното поведение - основен фактор за ефективността в работата на специалистите по здравни грижи в Клиниката по неврология при Медицински институт – МВР, Здравни грижи,(2), 11-15 ,ISSN 1312-2592
9.Костадинова, Л., Драгомирова, М., (2013г.)- Проучване екипната ефективност като фактор допринасящ за екипното развитие –В: Сборник резюмета от регионална научна конференция по здравни грижи-Съвременни тенденции в развитието на здравните грижи-реалност и предизвикателство- 86с.
10. Михайлова, С.,Драгомирова, М., (2013г.)- Съвременни тенденции и развитие на здравните грижи чрез използване на информационни технологии и електронни досиета.-В:Сборник резюмета от регионална научна конференция по здравни грижи – Съвременни тенденции и развитие на здравните грижи-реалност и предизвикателство86.
11. Стоянова, М., (2015г.)- Фактори на работната и риска от стрес на работното място на медицинските сестри - Здраве и наука 3(019), 24-29.
12. Стоянова, М., (2015г.)- Емоционалната интелигентност като средство за справяне с професионалния стрес- Здраве и наука 4(020), 29-32. ISSN 1314-3360
13. Стоянова М.Д., Балканска П.А., Чанева Г.С.-Влияние психологического типа личности на риск развития синдрома эмоционального выгорения у медициских работников - MEDICUS International medical scientific journal № 2 (8), 2016 Founder and publisher: Publishing House «Scientific survey» The journal is founded in 2015 (January) Volgograd,80-83
14.Стоянова, М., Илиева, М. (2017г.) – Информираното съгласие като елемент за гарантиране правата и автономността на пациентите – Здравна политика и мениджмънт- (том 17 №1),24-26
15.Драгомирова, М.(2017г.) - Влияние на професионалния стрес върху качеството на здравните грижи- Здравни грижи, (2), 14-20, ISSN 1312-2592
15.Драгомирова, М.(2017г.) - Влияние на професионалния стрес върху качеството на здравните грижи- Здравни грижи, (2), 14-20, ISSN 1312-2592
16. Драгомирова, М. Илиева, М. (2017г.)- Удовлетвореност от клиничната практика и държавен стаж на студентите от специалността „медицинска сестра“, Здравни грижи, (3), 20-24 , ISSN 1312-2592
17. Yanka P.Prodanova 1, Milena G.Yancheva-Stoicheva1,Todor G. Kondurdzhiev 1,Marina N. Samuneva 1, Iva V.Miteva 1, Maria D. Stoyanova 2Department „Okupational Medicine „ Faculty of public Health, :edical University of Sofia 2 Medikal Institute Ministry of Internal Affairs Subjective perception of the quality of working life of healtceacare workers: results from a pilot study 5
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIK HEALT -9-10 Oktober 2017 B: PROCEEDING BOOKQ 172-182, ISBN 987-954-9318-87-6
18.Атанасова, Д., Костадинова, Л., Драгомирова, М. (2017г.) -Влияние на професионалния стрес върху качеството на трудовия живот при медицинските сестри –В: Сборник доклади от ХIII национален форум на специалистите по здравни грижи „Здравните грижи-настояще и бъдеще ,129-134, ISSN-978-612-978-619-221-168-4
19.Димитрова, Н., Драгомирова, М. Костова,С., (2017г.) - On-Line обучението, като алтернатива за повишаване на професионалната квалификация на работещата медицинска сестра- - В: Сборник доклади от ХIII национален форум на специалистите по здравни грижи „Здравните грижи-настояще и бъдеще,273-280, ISSN-978-612-978-619-221-168-4
20. Костова, С., Драгомирова, М. (2017г.) -Информираност на медицинските сестри относно профилактиката на карцинома на млечната жлеза –-В: Сборник доклади от ХIII национален форум на специалистите по здравни грижи „Здравните грижи-настояще и бъдеще „ 267-273, ISSN-978-612-978-619-221-168-4
21.Драгомирова, М., Михайлова, С. (2017г.) -Модел за управление на професионалния стрес, като метод за оптимизиране качеството на здравните грижи и трудовия живот. В: Сборник доклади от ХIII национален форум на специалистите по здравни грижи „Здравните грижи-настояще и бъдеще „ 253-258, ISSN-978-612-978-619-221-168-4
22.Драгомирова, М., (2018 г.) -Проучване на най-често прилаганите стратегии за справяне със стреса на работното място при професионалистите по здравни грижи- Здраве и наука- 1 (029), 7-10
23.Илиева, М., Драгомирова, М.,Чанева, Г., (2018г.)-Информираност и подготовка на студентите от специалност „медицинска сестра“ относно грижите за пациент с коремна травма –Сестринско дело (2),12-16 ISSN-1310-7496 УДК 614.253.5
24. Драгомирова, М.,Балканска, П. , (2018г.)- Проучване влиянието на локуса на контрола върху прилаганите стратегии за справяне със стреса при медицинските сестри – Наука и здраве (2-030), 18-22, ISSN 1314-3360
25.Драгомирова, М., Антонова, Д., (2018г.) Потребности от обучение на пациенти със захарен диабет . Здравни грижи ( 21),18-23, ISSN 1312-2592
26. Стоянова,М.,(2019) - Психологические аспекты комуникации в практике медицинских работников средного звена Science dnd world international scientific journal - I Founder and publisher : Publishing House „Scientific survey“The journal is founded in 2013 (September) 6(70)Vol.,69-72, ISSN 2308-4804
27. Димчева,С., Проданова, Я., Стоянова,М., (2019 г.)- Същност на качеството на трудов живот на медицинските сестри-преглед и литература, Здравна политика и здравен мениджмънт (том 19 № 3), 49-53,ISSN 1313-4981
28.Антонова, Д., Драгомирова, М. (2019г.) Бариери при започване на инсулинова терапия -В: Сборник резюмета III-та национална научно-практическа конференция по здравни грижи с междуналодно участие ,32-33
29.Драгомирова, М., (2019 г.) Ефективността на комуникационния процес медицинска сестра-пациент, като елемент от качеството на здравните грижи – В:Сборник резюмета III-та национална научно-практическа конференция по здравни грижи с международно участие, 122-123
30.Стоичкова, С., Драгомирова, М. (2019г.). Проучване мнението на пациентите с тежки инвалидизиращи заболявания относно нуждата им от специализирана мпсихологическа помощ –В: Сборник резюмета III-та национална научно-практическа конференция по здравни грижи с международно участие ,126
31. Михайлова, С., Драгомирова, М. (2019 г.)- Главоболието и отражението му върху качеството на живот В:–Сборник резюмета III-та национална научно-практическа конференция по здравни грижи с междуналодно участие ,144-145